Obchodní podmínky

PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ eshop.townout.cz

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti TOWNOUT s.r.o., se sídlem Prušánecká 4208/9, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 08742341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod oddílem C, vložka 115208e-mail objednavky@townout.cztelefonní číslo +420 723 463 305 (dále jen „My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících (dále jen „Kupující“), a Nás, jakožto Prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách https://eshop.townout.cz/ (dále jen „E-shop“).

     2. Kontaktní údaje Prodávajícího:

 • adresa sídla: Prušánecká 4208/9, Židenice, 628 00 Brno
 • e-mailová adresa: objednavky@townout.cz
 • telefon: +420 723 463 305;
 • provozovny nacházející se na těchto adresách: Radiová 1325/5, 102 00 Praha 15 - Hostivař
 1. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: townout.cz/Ochrana osobních údajů.
 2. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
 3. Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).
 4. Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.
 5. Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Nás, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
 2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
 5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 365 dnů nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy včetně těchto Podmínek.
 6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní E-shopu je informativního charakteru a My nejsme povinni uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
 3. Objednávání Zboží přes webové rozhraní E-shopu můžete provádět bez registrace nebo prostřednictvím svého Uživatelského účtu.
 4. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
 5. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 6. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 7. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  1. informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
  2. informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
  3. své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
  4. v případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.
 8. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit  a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 9. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky, tyto Podmínky a potvrzení o uzavřené Smlouvě v textové podobě. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 10. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména  o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.  
 11. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 12. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 13. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

 

IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
  1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 dnů.
  2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Pays.cz, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.pays.cz/docs/obchodni_podminky.pdfV případě platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dnů.
  3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  4. Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
 4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu.
 5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 6. Slevy se nikdy nesčítají, vždy je poskytnuta jen ta sleva, která je v nejvyšší hodnotě
 7. Sleva je poskytována pouze ze základní ceny výrobků, sleva se nevztahuje na dopravné (poštovné).
 8. Na produkty ve slevě se nikdy nevztahuje žádná další sleva nebo kupón.

 

V. DORUČENÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
  1. Osobní odběr na Naší provozovně, která se nachází na adrese: Radiová 1325/5, 102 00 Praha 15 - Hostivař;
  2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, PPL;
  3. Doručení prostřednictvím dopravních společností Zásilkovna, PPL;
 2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží  a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
 5. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 6. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

 

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Jakožto Prodávající Vám odpovídáme za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že Zboží:
 2. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 3. je vhodné k účelu, pro který jej jakožto Kupující požadujete a s nímž jsme jako Prodávající souhlasili, a
 4. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 5. Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností:
 6. je Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 7. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si jej Prodávající nebyl vědom nebo bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 8. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
 9. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.

Tento odstavec se nepoužije v případě, že jsme Vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost Zboží liší a Vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

 1. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete Zboží užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně.
 2. Jako Prodávající Vám odpovídáme také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Smlouvy Námi provedena nebo byla provedena na Naši odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Vámi a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který jsme k ní poskytli nebo kterou poskytl poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 3. Jakožto Kupující jste oprávněni vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě Zboží s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle Smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat.
 4. Zboží můžete reklamovat těmito způsoby:
 • na elektronické adrese objednavky@townout.cz;
 • v kterékoliv Naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží;
 • zasláním dopisu na adresu Našeho sídla.
 1. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 2. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 3. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil.
 4. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného Zboží a montáž opraveného nebo nového Zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.
 5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:
 6. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 9. a 10. tohoto článku Podmínek;
 7. se vada projeví opakovaně; je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
 8. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna        v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
 9. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.
 10. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 11. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.
 12. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 13. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 14. Z Naší strany budete písemně vyrozuměni o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení jejího odstranění a době jejího trvání. V případě zamítnutí reklamace Vás vyrozumíme též o důvodech jejího zamítnutí.
 15. O reklamaci (tj. o způsobu řešení reklamace) rozhodneme ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Vámi nedohodneme na delší lhůtě k vyřízení reklamace.
 16. Pokud si Zboží nepřevezmete v přiměřené době potom, co budete z Naší strany vyrozuměni  o možnosti zboží po opravě převzít, má Společnost nárok na poplatek za uskladnění, a to ve výši, která je na trhu obvyklá.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží od dopravce, nebo
  2. posledního kusu Zboží, objednáte-li v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
  3. poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  4. první dodávky Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.
  5. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Nám (např. zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich kontaktních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek.
  6. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit mimo jiné v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
  7. dodávka Zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  8. dodávka Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  9. dodávka Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,
  10. dodávka novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;
  11. Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
  12. dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;
  13. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;
  14. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.
  15. Odstoupíte-li od Smlouvy, jste povinni zaslat nebo předat Nám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, Zboží, které jste od Nás obdrželi, ledaže jsme Vám nabídli, že si zboží sami vyzvedneme. Lhůta je zachována, pokud odešle Zboží před jejím uplynutím. Zboží jste povinni na vlastní náklady zaslat nebo osobně předat na adrese provozovny Rádiová 1325/5, 102 00 Praha 15 - Hostivař.
  16. Odstoupíte-li od Smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením Zboží nám, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jste povinni vrátit Nám zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Odpovídáte Nám za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží (tzn. zejména za nakládání se Zbožím v rozporu s podmínkami uvedenými na jeho obalu apod.).
  17. V případě Vašeho odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peněžní prostředky přijaté od Vás nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali. Jsme taktéž oprávněni vrátit plnění poskytnuté od Vás jiným způsobem, pokud s tím budete souhlasit a nevzniknou Vám tím další náklady. Odstoupíte-li od Smlouvy, nejsme povinni Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než obdržíme zboží, nebo než Nám prokážete, že jste Zboží odeslali zpět Nám, podle toho, co nastane dříve.
  18. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody či opotřebení je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. TJ. náleží-li Nám náhrada za snížení hodnoty Zboží, bude tato započtena na Vaši pohledávku na vrácení kupní ceny.
  19. Pokud jsme Vám poskytli spolu se Zbožím dárek, je darovací smlouva mezi Námi a Vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinni spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

VIII. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy objednavky@townout.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu Kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z obecně závazných právních předpisů.
 2. Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva  a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
 3. Přílohou Podmínek je Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 4. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2023.

 

Příloha č. 1: Formulář odstoupení od smlouvy